Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ajatellaan, että asiakkaalla itsellään on jo terapiaan tullessaan taidot, kyvyt ja avaimet omien ongelmiensa ratkaisemiseen, sekä omien tavoitteidensa asettamiseen. Terapiassa asiakkaan omat voimavarat saadaan käyttöön. Keskustelun painopiste on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa, sekä ongelmien sijaan ratkaisuissa. Menneisyyttä ei jätetä huomiotta, mutta sitä tarkastellaan pikemminkin voimavarana kuin esteenä hyvän elämän ja omien tavoitteiden saavuttamiselle. Ratkaisukeskeinen terapia on myös luovaa ja uusia näkökulmia avaavaa. Asiakas lähtee usein vastaanotolta voimaantuneena uskoen omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa elämäänsä ja ratkaista ongelmiaan.

Tuloksellista terapiaa lyhyemmässä ajassa

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa on mahdollista saavuttaa tuloksia perinteisiä terapiasuuntauksia lyhyemmässä ajassa, minkä vuoksi sitä kutsutaan myös lyhytterapiaksi. Osittain tämä johtuu siitä, että edistystä ei tapahdu pelkästään vastaanotolla, vaan myös tapaamisten välillä. Terapiassa voidaan sopia erilaisista harjoituksista ja tehtävistä, joita tehdään myös vastaanoton ulkopuolella asiakkaan arjessa.

Ratkaisukeskeinen työskentely soveltuu käytettäväksi erityisesti lyhyissä terapioissa. Matalan kynnyksen terapiassa käydään keskimäärin 3-10 kertaa 1-2 viikon välein. Tämä on usein riittävä määrä erityisesti silloin, kun terapiaan hakeutumisen taustalla on jokin rajattu ongelma, elämänmuutos tai -kriisi. Työskentely on fokusoitua ja intensiivistä.

Silloin, kun pulmat ovat moniulotteisia ja pitkäkestoisia, asiakas hyötyy pidemmästä työskentelystä. Tällöin nuorten ja työikäisten kannattaa harkita Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumista. Pitkissä terapioissa työskentelyni painopiste on kognitiivisen psykoterapian ja psykofyysisen psykoterapian menetelmissä.