Psykoterapeutti

Olen ratkaisukeskeisestä, kognitiivisesta ja psykofyysisestä viitekehyksestä käsin työskentelevä erityistason psykoterapeutti. Toimin Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajana aikuisille. Lisäksi tarjoan asiakastilanteeni salliessa matalan kynnyksen yksilöterapiaa.

Olen terveydenhuollon nimikesuojattu ammattihenkilö (Valvira) ja valmistunut vuonna 2015 ratkaisukeskeiseksi erityistason psykoterapeutiksi Lyhytterapiainstituutista, jossa olen suorittanut myös psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot. Tämän jälkeen olen suorittanut kognitiivisen psykoterapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian lisäkoulutuksia Integrumissa ja KKT-keskus Arvossa, sekä psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutuksen.  Työskentelyotteeni on integroiva ja käytän terapiatyössäni edellä mainittujen lisäksi muun muassa skeematerapeuttisia sekä erilaisia kehollisia ja kokemuksellisia menetelmiä.

Peruskoulutukseltani olen sosionomi (AMK). Koulutustaustani mahdollistaa kokonaisvaltaisen näkemyksen terapiatyöhön, jolloin asiakas nähdään myös osana yhteisöä sekä monenlaisia sosiaalisia vuorovaikutussuhteita ja verkostoja.

Ennen ammatinharjoittajaksi ryhtymistäni olen työskennellyt sosiaalialalla muun muassa lastensuojelussa sekä perhetyössä ja -kuntoutuksessa perheiden, vanhempien, nuorten ja lasten kanssa, sekä nuorten ja aikuisten mielenterveyskuntoutujien parissa. Olen työskennellyt päätoimisesti psykoterapeuttina vuodesta 2016. 

Työskentelyotteeni on aktiivinen ja osallistuva, mutta myös kuunteleva ja asiakkaan kokemukseen eläytyvä. Työskentelytapoja valittaessa koen tärkeänä huomioida asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Varsinkin pitkässä terapiassa prosessi alkaa usein asiakkaan elämäntilanteen, elämänhistorian ja tavoitteiden kartoittamisella. Terapiassa tutkitaan ja tullaan vähitellen tietoisemmaksi omasta ajattelusta, tunteista ja toiminnasta, sekä niiden yhteydestä omaan elämänhistoriaan ja toisiinsa.  Usein ratkaisevan tärkeää on vahvistaa yhteyttä omaan kehoon, tunteisiin ja tarpeisiin keho- ja tunnetyöskentelyn avulla. Luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentaminen asiakkaan ehdoilla ja turvallisuuden varmistaminen on kaiken työskentelyni perusta. Terapeuttinen muutos tapahtuu kuitenkin lähes poikkeuksetta epämukavuusalueella. Terapian oikea-aikaisuus, asiakkaan vahva motivaatio työskentelyyn sekä tarve muutokseen ennustavat hyvää lopputulosta.