Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia käsittää useita eri terapiamuotoja, joille on yhteistä työskentely ajatusten, uskomusten ja tunteiden kanssa, vaikka painotukset ja työskentelytavat vaihtelevatkin. Tunteiden ja ajatusten ajatellaan kytkeytyvän toisiinsa niin, että ajatuksissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat tunnekokemuksiin. Terapiassa työskennellään myös käyttäytymisen ja toiminnan tasolla esimerkiksi altistusharjoitusten muodossa.

Kognitiivisessa terapiassa asiakas ja terapeutti työskentelevät yhteistyössä määriteltyjen tavoitteiden eteen. Terapiassa työskentely aloitetaan usein tutkimalla jotakin asiakkaan arkielämän ongelmallista tilannetta ja siihen liittyviä ajatuksia, tunteita ja toimintaa, sekä tilanteessa aktivoituvia uskomuksia, selviytymiskeinoja ja käyttäytymisen seurauksia. Muutokset tapahtuvat usein ensin oivalluksen, ajatusten tunnistamisen ja ymmärryksen tasolla, sitten käytännössä. Terapiassa käydään läpi myös asiakkaan kehityshistoriaa ja elämänkokemuksia, minkä kautta muodostuneet uskomukset ja ajatusmallit tulevat ymmärrettäviksi. Työskentelyssä ovat läsnä menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus.

Osana muuta psykoterapiaa käytössäni on skeematerapia, joka on integratiivinen, kognitiiviseen psykoterapiaan pohjautuva terapiamuoto, jolla on tutkitusti saavutettu hyviä tuloksia masennuksen, ahdistuksen ja persoonallisuuteen liittyvien ongelmien hoidossa. Skeematerapiassa työstetään syvätason uskomusjärjestelmiä eli niin kutsuttuja skeemoja, jotka ovat syntyneet lapsuudessa ja nuoruudessa.

Kognitiivinen psykoterapia voi olla kestoltaan alle kymmenestä käynnistä usean vuoden pituiseen psykoterapiaan. Tapaamisia on 1-2 kertaa viikossa.

Kognitiivisella psykoterapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Sen eri sovelluksia on tutkittu runsaasti ja ne on havaittu hyödyllisiksi masennuksen, ahdistuksen ja monien muiden häiriöiden hoidossa.